Thursday, 30/01/2020 - 02:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Thắng

KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2018-2019

  Trường TH số 2 Phước Thắng

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2018

CHỦ ĐIỂM : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT

QUẢ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

-Tổ chức lễ khai giảng.

-Xây dựng tiêu chí thi đua.

-Báo cáo thống kê đầu năm học.

-Triển khai công tác phòng chống lụt bão.

-Xây dựng kế hoạch năm học

-Kiểm tra việc thực hiện soạn vi tính GV.

-Xây dựng  Kế hoạch thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực.

-Lập danh sách đề nghị tổ trưởng, tổ phó

-Báo cáo công tác tổ chức đầu năm.

-Kiểm tra dữ liệu đầu năm

 

-Nhận và chi trả lương CBGV-NV.

-Kiểm tra kinh phí tự chủ Quí III, dự chi quí  IV.  Dự kiến xây dựng, sửa chữa lớn

-Phân công nhiệm vụ.

-XD góp ý

-Xử lí thông tin

-Phân công Thành viên

-Theo VB chỉ đạo

-Lên lịch KT

-Phân công thực hiện nhiệm vụ 

-Bình xét, đề nghị HĐSP

-Thống kê số liệu

-Nhập phần mềm EQMS, MISA, thống  kê

-KT-TQ nhận trả 

-Kiểm tra điều chỉnh, lên kế hoạch XD, sửa chữa.

HĐSP

HT-CĐ

G.vụ

Gvụ

Hội PH

HT

HT

 

HT

G.vụ

HT-HĐ

VP-GV

//

KT

//

-Nộp cam kết không thu tiền HS

-Đăng ký trường học an toàn

 

2

-Chỉ đạo soạn giảng tuần 1

-Làm và duyệt công tác PC-XMC

-Phát động phong trào tháng ATGT.

-Triển khai công tác GVCNG

-XDKH tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019

-Kiểm tra các loại hồ sơ  xét năng

lương 6 tháng cuối năm 2018

-Tổ chức Hội nghị PHHS .

-Nộp biểu mẫu báo cáo Đội, GV chuyên

 

-Xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2018-

2019

-T hiện theo chỉ đạo

-GV-PHT điều tra t. hiện

-CB-HS thực hiện theo

-Phân công tham gia

-Phân công các thành viên

 

-GV nộp QĐ, thành lập HĐ xét

-Họp PHHS vàBCH.

-Làm biểu mẫu theo quy định

Họp tổ, thống nhất ý kiến

HT

PHT-HĐ

HT

HT

HT

 

KT-VP

 

HT-GV

HP

 

CBCC

VC

-Họp TPTĐ

-Báo cáo các loại phụ cấp

-Đăng ký mua thiết bị dạy GDQPAN

 

3

 -Cập nhật số liệu và báo cáo thống kê

đầu năm .

-Cập nhật số liệu công tác PCGD-CMC

-Tổ chức Hội giảng đầu năm .

-Tập huấn công tác Đội

-Họp hội nghị trù bị

 

-Báo cáo biểu mẫu GD thể chất, TT,  y tế

 

-Các bộ phận báo cáo công tác tháng.

-Nhập số liệu tại PGD

 

-Kiểm tra cập nhật

-Đánh giá

-Đi theo Quyết định

-Xây dựng nội dung, báo cáo, phân công nhiệm vụ

-Hoàn thành biểu mẫu quy định

-Tổng hợp báo cáo

KT-VP

 

HP

BGH

TPTĐ

HT

 

KT-VT

 

KT-VP

- Dạy tuần 2-Triển khai BHYT

- Nộp báo cáo tháng 9

 

4

-Dạy tuần 3

 

- Bốc thăm thi ĐDDH cấp huyện

- Tổ chức HNCBCC

-Sinh hoạt chủ điểm: Truyền thống nhà trường

-Họp PHHS

-Kiểm tra Hồ sơ CBGV

-Xây dựng các kế hoạch trong năm

-Thực hiện CT theo quy định

-Cử người tham gia

-Tổ chức, thực hiện theo KH

-Sinh hoạt C.nhiệm

 

-Chuẩn bị nội dung báo cáo

-Đánh giá qua kiểm tra

-Lấy thông tin, XD kế hoạch

GV

 

PHT

HT

TPT

 

GV

PHT

BGH

-Dự ĐH Liên đội điểm

 

                                                                 Phước Thắng, ngày 01 tháng 9 năm 2018                                                                                                                                                          

Trường TH số 2 Phước Thắng     

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

CHỦ ĐIỂM : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT

 QUẢ

1

 

-Dạy tuần 4

-Triển khai đăng ký viết SKKN

-Tổ chức Đại hội Liên  đội  

-Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký các danh hiệu

-Bổ sung hồ sơ PCGD-ĐĐT.

-Xây dựng kế hoạch thi GVCN giỏi cấp

trường, GV viết chữ đẹp cấp trường

-Kiểm tra nội bộ 3 GV, kiểm tra thực hiện chương trình .

-Tập huấn EQMS

-Họp HĐSP

-Tập huấn TT 22/2016 BGD-ĐT về đánh giá học sinh

-Thực hiện CT t quy định

-Triển khai và HD văn bản

- XD kế hoạch, tổ chức

-T/ hợp các d.hiệu nộp PGG

-Cập nhật số liệu, biểu mẫu

-XD nội dung, kế hoạch

 

-Dự giờ, tư vấn góp ý

 

-Tập huấn theo lịch

-Lên kế hoạch, nội dung

-Xây dựng kế hoạch, quyết định, nội dung

GV

HT

HT-TPT

G vụ

HP-GV

HT

 

HT

BGH

HT-GV

HT

PHT

 

Giao lưu văn nghệ nhịp cầu cộng đồng

 

2

-Dạy tuần 5

-Tiếp tục xây dựng cảnh quan nhà trường.

-Thực hiện công tác phòng chống bão lụt.

-Hoàn thiện hồ sơ thi đua

-Kiểm tra công tác phòng chống bão lụt

-Thi viết chữ đẹp GV cấp trường

-Sinh hoạt chuyên môn

 

-Họp liên tịch giới thiệu nhân sự dự nguồn CBQL

-Thực hiện CT  quy định

-Trồng cây,xây bồn hoa …

-Kiểm tra, phòng, sửa chữa

-Hoàn thiện hồ sơ, nộp báo cáo

-Chuẩn bị 4 tại chỗ

-Thực hành trên giấy, bảng

-Chuẩn bị nội dung, người thực hiện

-Chuẩn bị nội dung, văn bản

GV

CSVC

Ban PCLB

KT-VT

BPC

GV

GV

HT

-Họp HĐBM

-Cập nhật dữ liệu GV-HS

 

 

3

-Dạy tuần 6

-Sinh hoạt chủ điểm 20/10.

-Tập huấn bóng rổ

 

-Tập huấn Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

-Duyệt dữ liệu nhà trường.

 

-Tập luyện điền kinh HS

-Caùc boä phaän baùo caùo coâng taùc thaùng

 

-Thi GVCN giỏi cấp trường ( vòng 1)

-Thực hiện CT quy định

-Triển khai thực hiện

-Cử GV tham gia theo thông báo

-Cử GV tham gia

-Nhập dữ liệu phần mềm, báo cáo

-GVTD luyeän taäp cho HS

-Caäp nhaät bieåu maãu, thoáng keâ, baùo caùo

-Xây dựng KH, thực hiện

GV

CTCĐ

GV

GV

 

HP

PHT-GV

 

GVTD

KT-VP

 

BGH-GV

-Đăng ký mua sắm tập trung

- Nộp danh sách thi GV viết chữ đẹp

 

4

- Dạy tuần 7

-Thi GVCN giỏi cấp trường ( vòng 2)

-Sơ kết tháng ATGT.

-Duyệt hồ sơ phổ cập

-Tiếp tục xây dựng các kế hoạch

-Bốc thăm trò chơi dân gian

-Hội thảo chất lượng lớp 5

 

-Thi GV viết chữ đẹp cấp huyện

-Triển khai chuyên hiệu nhà “Nhà sử học nhỏ tuổi

-Sinh hoạt chuyên môn

-Thực hiện CT quy định

-Thực hiện theo KH

 

-Thống kê, báo cáo

-Thu thập dữ liệu, xây dựng –Cử GV tham gia

-Cử GV tham gia theo công văn

-Phân công GV đưa đi

-Cung cấp nội dung

 

-Chuẩn bị nội dung, báo cáo

GV

GV

TPTĐ

PHT

BGH-TT

GV

HT-TT5

 

PHT-GV

TPTĐ

 

PHT

Họp TPTĐ

 

                                                                            Phước Thắng, ngày 01 tháng 10 năm 2018

                                                                                                                                                  

Trường TH số 2 Phước Thắng  

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

CHỦ ĐIỂM : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT

 QUẢ

1

 

-Dạy tuần 4

-Triển khai đăng ký viết SKKN

-Tổ chức Đại hội Liên  đội  

-Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký các danh hiệu

-Bổ sung hồ sơ PCGD-ĐĐT.

-Xây dựng kế hoạch thi GVCN giỏi cấp

trường, GV viết chữ đẹp cấp trường

-Kiểm tra nội bộ 3 GV, kiểm tra thực hiện chương trình .

-Tập huấn EQMS

-Họp HĐSP

-Tập huấn TT 22/2016 BGD-ĐT về đánh giá học sinh

-Thực hiện CT t quy định

-Triển khai và HD văn bản

- XD kế hoạch, tổ chức

-T/ hợp các d.hiệu nộp PGG

-Cập nhật số liệu, biểu mẫu

-XD nội dung, kế hoạch

 

-Dự giờ, tư vấn góp ý

 

-Tập huấn theo lịch

-Lên kế hoạch, nội dung

-Xây dựng kế hoạch, quyết định, nội dung

GV

HT

HT-TPT

G vụ

HP-GV

HT

 

HT

BGH

HT-GV

HT

PHT

 

Giao lưu văn nghệ nhịp cầu cộng đồng

 

2

-Dạy tuần 5

-Tiếp tục xây dựng cảnh quan nhà trường.

-Thực hiện công tác phòng chống bão lụt.

-Hoàn thiện hồ sơ thi đua

-Kiểm tra công tác phòng chống bão lụt

-Thi viết chữ đẹp GV cấp trường

-Sinh hoạt chuyên môn

 

-Họp liên tịch giới thiệu nhân sự dự nguồn CBQL

-Thực hiện CT  quy định

-Trồng cây, xây bồn hoa …

-Kiểm tra, phòng, sửa chữa

-Hoàn thiện hồ sơ, nộp báo cáo

-Chuẩn bị 4 tại chỗ

-Thực hành trên giấy, bảng

-Chuẩn bị nội dung, người thực hiện

-Chuẩn bị nội dung, văn bản

GV

CSVC

Ban PCLB

KT-VT

BPC

GV

GV

HT

-Họp HĐBM

-Cập nhật dữ liệu GV-HS

 

 

3

-Dạy tuần 6

-Sinh hoạt chủ điểm 20/10.

-Tập huấn bóng rổ

 

-Tập huấn Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

-Duyệt dữ liệu nhà trường.

 

-Tập luyện điền kinh HS

-Caùc boä phaän baùo caùo coâng taùc thaùng

 

-Thi GVCN giỏi cấp trường ( vòng 1)

-Thực hiện CT quy định

-Triển khai thực hiện

-Cử GV tham gia theo thông báo

-Cử GV tham gia

-Nhập dữ liệu phần mềm, báo cáo

-GVTD luyeän taäp cho HS

-Caäp nhaät bieåu maãu, thoáng keâ, baùo caùo

-Xây dựng KH, thực hiện

GV

CTCĐ

GV

GV

 

HP

PHT-GV

 

GVTD

KT-VP

 

BGH-GV

-Đăng ký mua sắm tập trung

- Nộp danh sách thi GV viết chữ đẹp

 

4

- Dạy tuần 7

-Thi GVCN giỏi cấp trường ( vòng 2)

-Sơ kết tháng ATGT.

-Duyệt hồ sơ phổ cập

-Tiếp tục xây dựng các kế hoạch

-Bốc thăm trò chơi dân gian

-Hội thảo chất lượng lớp 5

 

-Thi GV viết chữ đẹp cấp huyện

-Triển khai chuyên hiệu nhà “Nhà sử học nhỏ tuổi”

-Sinh hoạt chuyên môn

-Thực hiện CT quy định

-Thực hiện theo KH

 

-Thống kê, báo cáo

-Thu thập dữ liệu, xây dựng –Cử GV tham gia

-Cử GV tham gia theo công văn

-Phân công GV đưa đi

-Cung cấp nội dung

 

-Chuẩn bị nội dung, báo cáo

GV

GV

TPTĐ

PHT

BGH-TT

GV

HT-TT5

 

PHT-GV

TPTĐ

 

PHT

Họp TPTĐ

 

                                                                         Phước Thắng, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Trường TH số 2 Phước Thắng     

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

CHỦ ĐIỂM : KÍNH YÊU THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT QUẢ

1

 

-Dạy tuần 8

- Lên ý tưởng và làm ĐDDH thi cấp huyện

-Sơ kết thi đuaa đợt 1, phát động thi đua đợt 2.

-Kieåm tra noäi boä  GV

-Tham gia tổng kết hội thi GV viết chữ đẹp cấp huyện

 -Tập huấn sân chơi “ ý tưởng trẻ thơ”  

 

- Sinh hoạt chuyên môn Tiếng  Anh

-Họp HĐSP

-Thực hiện CT  quy định

-Lên kế hoạch và thực hiện, tham gia dự thi.

-T/kê  phát động

 

-Dự giờ , góp ý

-Cử GV tham gia

 

-Cử GV tham gia theo thông báo

-Cử GV TA tham gia

-Chuẩn bị nội dung, tổ chức

GV

CBGV

 

ĐVCĐ

 

BGH

PHT-GV

 

GVMT

 

GV

HT-GV

-Báo cáo thực hiện nhiệm vụ QPAN

 

 

2

-Dạy tuần 9

-Sinh hoạt chuyên môn MT, HĐNG, TD

- Giao lưu “Nét chữ -nết người” cấp trường

-Kiểm tra tổ chuyên môn .

-Tập luyện điền kinh HS

-Tiếp tục xây dựng cảnh quan.

-Nộp hồ sơ thi GVCN giỏi cấp huyện

 

-Phục vụ bạn đọc .

-Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH

-Thực hiện CT quy định

-Tham gia, góp ý

-XD KH, tổ chức thực hiện

-KT góp ý

-Tổ chức tập luyện

-Tham mưu, XD

-Hoàn thành hồ sơ, nộp PGD

-G/ thiệu sách chủ đề

-Phân công GV lên lớp

GV

HP-GV

BGH

HP

GV-HS

BGH

BGH

 

TV

PHT-GV

 

-Báo cáo ngày PLVN

-Nộp danh sách hội viên CTĐ

 

3

-Dạy tuần 10

-Đón đoàn KT công tác y tế.

-Thi Trò chơi dân gian cấp huyện

-Các bộ phận báo cáo tháng

-Thi GVCN giỏi cấp huyện ( vòng hiểu  biết)

-Kiểm tra giữa HK I khối 4-5 ( TV-Toán)

-Thực hiện CT quy định

-Chuẩn bị nội dung, KH

-Phân công GV tham gia

-Tổng hợp

-Nhắc nhở GV tham gia đầy đủ

-Ra đề, qua QĐ, thành lập HĐ kiểm tra

GV

HT-YT

BGH-GV

GV

PHT-GV

 

BGH-GV

 

 

4

-Dạy tuần 11

-Toå chöùc sinh hoaït 20/11 ngaøy NGVN

-Sinh hoạt chủ điểm : Kính yêu thầy, cô giáo

-Tập huấn môn Tiếng Anh

-Cập nhật về công tác các chuyên hiệu thi

đua theo đợt .

-Bốc thăm thi GVCN giỏi cấp huyện ( vòng 2)

-Thực hiện CT quy định

-Toå chöùc tọa đàm

-T. truyền giáo dục

 

-Phân công GV tham gia

-Thực hiện theo chuyên hiệu

 

-Cử người tham gia

 

GV

BGH-GV

TPT-GV

 

GV

TPT-GV

 

PHT

Tập huấn bóng rổ

-Nộp tranh “Ý tưởng trẻ thơ”

 

5

-Dạy tuần 12

-Laøm Hsô ñeà nghò bảo lưu THVH.

-Thi GVCN giỏi cấp huyện vòng 2

 

-Duyệt nâng lương 6 tháng cuối năm 2018

-Báo cáo phòng chống ma túy, tìm hiểu PL trực tuyến

-Thực hiện CT quy định

-Hoàn thành hồ sơ quy định

-Xây dựng, góp ý, đưa GV đi

-Hoàn thiện hồ sơ

-Xây dựng báo cáo, nộp PGD&ĐT

GV

HT-CTCĐ

BGH-GV

 

 

HT-KT

HT-TPT

-Kê khai tài sản

-Kiểm điểm người đứng đầu

 

                                                                          Phước Thắng, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

Trường TH số 2 Phước Thắng     

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

CHỦ ĐIỂM : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT QUẢ

1

 

-Dạy tuần 13

-Tổ chức sinh hoạt 22/12 và 25 năm Ngày

Hội quốc phòng toàn dân .

-Kiểm tra nội bộ GV

-Họp trưởng đoàn TD

-Luyện tập điền kinh

-Báo cáo kê khai tài sản năm 2018

-Nhận sách của Room to read

-Thực hiện CT quy định

-Báo cáo t.thống

 

- Theo kế hoạch

 -Cử GV TD tham gia

-Cử GV luyện tập, tham gia

-Hoàn thiện hồ sơ, nộp PGD

-Cử GV đi nhận

GV

CBGV-

BGH

HP-TT

GV

GVTD

BGH-KT

GVTV

Báo cáo số tiết thừa, thiếu của GV

 

2

-Dạy tuần 14

-Tập huấn phần mềm quản lý tiền lương

 

-Tập huấn kiểm định chất lượng

 

-Họp trực báo TPT Đội

 -Xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra HKI

-Chæ ñaïo oân tập HKI.

- Thực hiện CT quy định

-Cử KT tham gia theo công văn

-Cử người tham gia theo công văn

-Phân công người tham gia

-Lp kế hoạch, triển khai

-Ôn tập theo KH, kiểm tra

GV

KT

HP-GV

HT-TT

 

TPTĐ

BGH-GV

 

BGH-GV

 

Nghỉ lụt 2 ngày 10,11/12

3

-Dạy tuần 15

-Dạy bù thứ 3 tuần 14

-Ôn tập cuối HKI

-Nộp BHYT HS .

-Báo cáo số liệu Đội cuối HKI

-Báo cáo công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ

-Báo cáo sơ kết KTNB học kì I

-Chuẩn bị đón đoàn thanh tra Sở GD&ĐT BĐ

-Thực hiện công tác kiểm định chất lượng

- Thực hiện CT quy định

-Thực hiện theo CT

-Thực hiện theo KH ôn tập

-Lập danh sách, thẻ BH

-Thu thập số liệu, báo cáo

-Đánh giá, báo cáo

 

-Tổng hợp, báo cáo

-Triển khai, hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra

-Thành lập hội đồng, phân công nhiệm vụ

GV

GV

GV

YT

TPTĐ

TPTĐ

 

PHT

CBCCVC

 

CBCCVC

 

 

4

-Dạy tuần 16

-Kiểm tra cuối HKI ( TV,Toán, KH, LS&ĐL, Tiếng Anh, Tin học)

-Chấm bài kiểm tra cuối HKI

 

-Tổng hợp kết quả KT cuối HKI

-Lập dự toán ngân sách năm 2019.

 

-Rút tiền hoạt động quý 4/2018

-Dự kiến chi tiêu nội bộ 2019.

-Kiểm tra tài chính quỹ trong và ngoài

ngân sách chuẩn bị công khai và báo cáo

PGD&ĐT .

-K.tra chuyên hiệu “Nghi thức đội viên”.

-S. hoạt chủ điểm:Uống nước,nhớ nguồn.

-Tăng cường GD đạo đức HS

-Cập nhật các phần mềm SMAS, EQMS

-Đón đoàn thanh tra Sở GD&ĐT BĐ

-Chuẩn bị kiểm kê tài sản 2019

-Thực hiện CT quy định

-Qua quyết định, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện

-Phân công GV chấm theo KH

-Tổng hợp, báo cáo

-Rà soát tiền lương, các loại BH, lập báo cáo

-Hoàn thiện hồ sơ chứng từ

-Xây dựng quy chế  

-Kiểm tra các loại quỹ , công khai, báo cáo

 

-Xdựng KH, tổ chức

-T. truyền giáo dục

-HT-GVCN đề ra  b/ pháp

-Kiểm tra, đôn đốc

-Hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra

-XD các biểu mẫu kiểm kê

GV

BGH-GV

 

GV

 

PHT-GV

HT-KT

 

KT-TQ

HT-KT

HT-KT

 

 

TPT

TPT

TPT

HT-GV

CBCCVC

KT

-Họp kế toán

-Nộp danh sách GV tham gia tập huấn bài chòi

-Báo cáo KĐCL

 

                                                                                  Phước Thắng, ngày 01 tháng 12 năm 2018

 

 

Trường TH số 2 Phước Thắng     

                       

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019

CHỦ ĐIỂM : GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT QUẢ

1

 

-Dạy tuần 17

-Kiểm kê 0h ngày 01 / 01 / 2019.

-Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Ngày

TDĐTĐT”  từ  ngày 01/01/2019

 

-Kiểm tra nội bộ 3 GV.

-Tổng hợp số trẻ em sinh năm 2013.

-Báo cáo sơ kết HKI các bộ phận, trường

-Thi điền kinh cấp huyện

-Thực hiện CT quy định

-Thành lập tổ kiểm kê, thực hiện, báo cáo

-Laøm thuû tuïc hoà sô.

-Thoáng keâ, baùo caùo

-Döï giôø, goùp yù

-Caäp nhaät soá lieäu

-Hoàn thiện văn bản

-Phân công đưa HS tham gia

GV

CBGV

HP-TT

HÑLT

BGH-GV

 

PHT

HP-TT

GV

-Nghỉ Tết DL 1/1

-Nộp ĐDDH thi cấp huyện

 

2

-Dạy tuần 18

-Đăng ký trường học văn hóa năm 2019.

-Tham gia chuyên đề do PGD tổ chức

 

-Kiểm tra việc thực hiện TT 22/ 2016 

 

-Thi ĐDDH cấp huyện -Sơ kết đợt II , Phát động thi đua đợt III.

-Xét thi đua HKI .

-Sơ kết học kỳ I, kiểm điểm BGH.

-Thực hiện CT quy định

-Hoàn thiện hồ sơ đăng ký

-Viết tham luận, soạn giáo án, phân công GV tham gia

-Tổ chức kiểm tra, đánh giá, góp ý

-Phân công GV thuyết trình

-Vaän ñoäng ngaøy TDÑTÑT  caäp nhaät soá lieäu ñieàu tra .

-T/keâ, phaùt ñoäng.

GV

HT-CĐ

PHT-GV

BGH-GV

 

GV

HĐSP

 

BGH-CĐ

 

 

 

3

-Chỉ đạo việc thực hiện chương trình học kì 2 năm học 2018-2019 ( tuần 19)

-Nộp hồ sơ giao lưu “Nét chữ- nết người” cấp huyện

-Các tổ thao giảng

 

-Tham gia hội thi viết thư UPU  lần thứ 48.

-Giao lưu “Nét chữ- nết người” cấp huyện

-Duyệt nâng lương quý I/ 2019

-Dạy học theo kế hoạch của PGD&ĐT

- Hoàn thiện vở, danh sách, biên bản nộp

-Dự giờ, rút kinh nghiệm, thống nhất PPGD

-Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HS tham gia

-Phân công GV đưa HS đi

-Họp HĐLT, làm hồ sơ

GV

 

GV-HS

 

GV

 

HS

 

HS

BGH-KT

 

 

4

-Dạy tuần 20

-Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

-Tổ chức tuần lễ “ Lì xì heo đất trao tặng góc học tập giúp bạn học tốt”

-Tham gia hội thi “ Đội viên tài năng” cấp huyện

-Nhập dữ liệu phần mềm SMAS giữa năm

-Tổ chức hội giảng lần 2

-Tổ chức thi GVDG cấp trường vòng 1

-Thực hiện CT quy định

-Phân rã kinh phí, lập dự toán chi tiêu

-Tuyên truyền, vận động, tổ chức cho HS tham gia.

-Hướng dẫn HS tập luyện, tham gia

-Hướng dẫn GV thực hiện

- Lên kế hoạch thực hiện

-Ra quyết đinh, thực hiện

GV

HT-KT

 

GV-HS

 

TPTĐ-HS

GV

GV

BGH-GV

 

 

5

-Dạy tuần 21

-Kiểm tra nội bộ

-Triển khai ATGT, VSTP trong dịp Tết

-Thực hiện CT quy định

-Ra quyết định, dự giờ

-Tuyên truyền, giáo dục

GV

BGH-GV

GV-HS

 

 

                                                                       Phước Thắng, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

 

 

 

 

Trường TH số 2 Phước Thắng     

KẾ HOẠCH THÁNG  02/2019

CHỦ ĐIỂM : GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT QUẢ

1

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 2019

( từ ngày 2/2/2019 đến 10/02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

2

-Dạy tuần 22

-Ổn định nề nếp sau Tết Nguyên Đán

-Triển khai ATGT, VSTP sau dịp tết Nguyên Đán 2019

-Tham gia chuyên đề, thao giảng do PGD tổ chức

-Giúp đỡ HS chưa HT kiến thức, kĩ năng

 

-Báo cáo tình hình nhà trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán

-Nộp hồ sơ giao lưu “Nét chữ- nết người” cấp trường”

-Đăng ký mua sắm tập trung

-Thực hiện CT quy định

-Kiểm tra, nhắc nhở

-Phổ biến trong HS

-Viết tham luận, soạn giáo án, phân công GV tham gia

-Xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện

-Tổng hợp số liệu, làm báo cáo

-Hoàn cnhinhr hồ sơ theo yêu cầu

-kiểm tra, tổng họp ý kiến  đề xuất

GV

GV-HS

TPTĐ-HS

GV

 

GV

 

HT

 

PHT

 

HT

-Tập huấn kế toán

-Họp HĐCBCCVC

 

 

 

3

-Dạy  tuần 23

Tham gia SHCM do PGD&ĐT tổ chức

 

Quyết toán kinh phí 2018

 

-Kiểm tra nội bộ

-Giao lưu “Nét chữ - nết người” cấp huyện.

-Duyệt thẩm tra quyets toán năm 2018

 

-Duyệt nâng lương, nâng thâm niên quý I năm 2019

-Họp HĐSP

-Dạy học theo kế hoạch  

-Viết tham luận, soạn giao án, tham dự

Rà soát hồ sơ tài chính, duyệt hồ sơ

-Dự giờ, tư vấn

-Phân công GV đưa HS đi

-Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách năm 2018

-Tổng hợp, làm biểu mẫu, tờ trình

-Chuẩn bị nội dung

GV

GV

 

HT-KT

 

BGH

PHT

KT

 

HT-KT

 

PHT

Họp HT sát nhập trường

-Nộp quỹ phòng chống thiên tai

 

4

-Dạy tuần 24

-Tổ chức thi GVDG cấp trường vòng 2

-Bồi dưỡng HS năng khiếu

-Xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra GHKII ( TV-Toán Khối 4-5)

-Tham gia SHCM do PGD&ĐT tổ chức

 

-Kiểm tra nội bộ

 

-Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính

 

-Bồi dưỡng HS năng khiếu môn Bật xa

-Thực hiện CT quy định

-Dự giờ, đánh giá

-Dạy theo KH

-Xây dựng kế hoạch theo chương trình

Viết tham luận, soạn giao án, tham dự

-Ra quyết định, dự giờ, kiểm tra

-Chuẩn bị nội dung, lên kế hoạch

-Phân công GV hướng dẫn HS tập luyện

 

GV

BGH

GV-HS

GV-HP

 

LĐ-GV

 

PHT-GV

 

HT

 

GVTD

 

 

Tổng kết BHXH,BHYT

-Họp HT

-Họp TPT

Đội

 

                                                                          Phước Thắng, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

 

 

  Trường TH số 2 Phước Thắng   

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019

CHỦ ĐIỂM : YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT QUẢ

1

 

-Dạy tuần 25

-Mua bổ sung sách thư viện

-Xây dựng kế hoạch chống rác thải nhựa

 

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 8/3

-Họp HĐCBCCVC

-Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

-Tổ chức SHCM theo hướng NCBH

 

-Bồi dưỡng HS năng khiếu Toán-TV khối 4-5

-Thực hiện CT quy định

-Lên dự trù mua

 -Chuẩn bị nội dung, xây dựng KH

-Tổ chức toạ đàm 8/3

-Chuẩn bị nội dung

-Chuẩn bị nội dung, tổng kết

 

-Xây dựng KH, phân công GV thực hiện

-Phân công GV bồi dưỡng

GV

TV

HT

 

CĐ -Đội

HT

HT

 

PHT-GV

GV

-Xây dựng kế hoạch khám SK HS

 

2

-Dạy tuần 26

- Xây dựng đề cương Ôn tập giữa HKII Toán-TV khối 4-5

-Xây dựng ma trận đề TV-Toán khối 4-5 giữa HKII

-Thi HS năng khiếu Toán – TV khối 4-5 cấp huyện

-Kiểm tra nội bộ

-Thực hiện CT quy định

-Bám sát chương trình

 

-Xây dựng theo hướng dẫn tập huấn

-Phân công GV đưa HS đi

 

-Dự giờ, tư vấn

GV

GV

 

GV

 

GV-HS

 

BGH

Khám sức khỏe HS

-Thi GVDG cấp trường

 

 

3

-Dạy tuần 27

-Ôn tập giữa HKII Toán- TV khối 4-5

-Làm đề KT TV-Toán khối 4-5 giữa HKII

-Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp HS,GV năm học 2019-2020.

 

-Tham gia thi ĐDDH cấp tỉnh (nếu có)

 

-Tham gia VCĐ HS cấp tỉnh

- Tham gia giao lưu HS năng khiếu Toán-TV” lớp 4-5 cấp huyện

.

-Báo cáo tháng

-Thi Kỹ năng chuyên môn Đội cấp huyện

-Thực hiện CT quy định

-Ôn tập theo KH

-Dựa vào ma trận để ra đề

-Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp HS,GV năm học 2019-2020.

-Tham gia thi ĐDDH cấp tỉnh (nếu có)

-Tham gia VCĐ HS cấp tỉnh

-Tham gia giao lưu HS năng khiếu Toán-TV” lớp 4 cấp huyện.

-Tổng hợp, báo cáo

-Tập luyện, đưa HS tham gia

GV

GV-HS

PHT

HT

 

GV

 

GV-HS

 

GV-HS

 

KT-VP

GV-HS

-Tập huấn bóng rổ

-Hoàn thiện ĐDDH thi tỉnh

-Hội thảo TA

 

4

-Dạy tuần 28

-Ôn tập, kiểm tra giữa HKII môn TV-Toán khối 4-5

-Chấm bài KT GHKII

-Tổ chức xét SK cấp trường, đăng ký dự thi SK cấp tỉnh

-Tham gia sinh hoạt chuyên môn TA

-Kiểm tra nội bộ

-Sinh hoạt chủ điểm 26/3

-Sơ kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4

-Thực hiện CT quy định

-Ra quyết định, thành lập hội đồng coi KT

-Phân công GV chấm

-Chấm theo các tiêu chí PGD

Phân công GV tham dự

Thực hiện theo kế hoạch

-Lên KH, phân công thực hiện

-Tổng hợp, báo cáo

GV

BGH-GV

GV

BGH-TT

GV

GV-HS

BGH

TPTĐ

HT-CTCĐ

-Phát động hưởng ứng giờ Trái đất

-Thi  Đ DDH  cấp tỉnh

 

                                                                         Phước Thắng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

 

 

 

Trường TH số 2 Phước Thắng

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

CHỦ ĐIỂM : HÒA BÌNH HỮU NGHỊ

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT QUẢ

1

 

-Dạy tuần 29

-Giải quyết các khoản chi hoạt động chuyên môn

-Đối chiếu ngân sách, chi tiêu nội bộ quý I/2019.

-T kiểm tra các danh hiệu thi đua

-Báo cáo giờ Trái đất

-Họp HĐCBCCVC

-Báo cáo kết quả thực hiện phong trào chống rác thải nhựa

-XG KH phát triển trường lớp năm học 2019 -2020

-Tập huấn Tiếng Anh

-Thực hiện CT quy định

-Hồ sơ quyết toán

 

-Thống kê các khoản đã rút ngân sách.

-Rà soát chỉ tiêu

-Tổng hợp số liệu,, viết báo cáo

-Chuẩn bị nội dung

-Tổng hợp số liệu, viết báo cáo

-Tổng hợp số liệu, xây dựng kế hoạch

-Cử GV TA tham gia thi lịch

GV

KT

 

HT-KT

 

Các tổ

HT

 

HT

HT

 

HT

 

GV

Phát động phong trào kế hoạch nhỏ

 

2

-Dạy tuần 30

-Tổ chức xét SKKN cấp trường vòng 2.

 

-Dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, khuyết tật HKII năm học 2018- 2019

-Xét nâng lương và thâm niên nhà giáo quý 2 năm 2019

-Làm hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

-Báo cáo kết quả thành lập tổ  tư vấn

 

-Báo cáo kết quả kế hoạch nhỏ\

-Thông báo GV thuyên chuyển trong huyện

-Thực hiện CT quy định

-Chấm theo các tiêu chí PGD

-Lập hồ sơ, danh sách HS thực các diện nêu trên

Họp HĐLT xét, hoàn thiện hồ sơ

-Hướng dẫn các bộ phận hoàn thiện  hồ sơ

-Ra quyết định, xây dựng kế hoạch, báo cáo

-Tổng hợp, báo cáo

-Hướng dẫn GV làm hồ sơ

 

GV

BGH-TT

 

KT

 

BGH-KT

KT-GV

 

HT

 

PTĐ

HT

 

 

 

3

-Dạy tuần 31

-Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa năm 2019

-Kiểm tra các danh hiệu thi đua

 

-Tổ chức ngày sách Việt Nam

 

-Báo cáo tháng

-Thực hiện CT quy định

-Rà soát theo nhu cầu thực tế nhà trường

 -Làm hồ sơ đề nghị phúc tra các danh hiệu thi đua

-Xây dựng KH, tổ chức thực hiện

-Tổng hợp, báo cáo

GV

HT

 

BGH-KT

HT

 

KT-VP

 

 

4

-Dạy tuần 32

-Sinh hoạt chủ điểm 30/4

 

-Triển khai nộp hồ sơ xét thuyên chuyển ngoài huyện

-Xây dựng kế hoạch ôn tập học kỳ 2

 

-Duyệt kế hoạch phát triển trường lớp

 

-Thực hiện CT quy định

Tuyên truyền ý nghĩa vào buổi chào cờ đầu tuần

 Thông báo, hướng dẫn GV cách làm hồ sơ

 Phân công GV xây dưng KH ôn tập

-Duyệt phát triển trường lớp lần 2

GV

HĐSP

 

HT

 

GV

 

HT

 

 

                                                                              Phước Thắng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

 

 

Trường TH số 2 Phước Thắng     

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019

CHỦ ĐIỂM : BÁC HỒ KÍNH YÊU

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

BỘ PHẬN

BỔ SUNG

KẾT QUẢ

1

 

-Dạy tuần 33

-Đón đoàn KT công nhận Liên đội mạnh

-Tham gia giao lưu “ Học sinh năng khiếu Toán- Tiếng Việt” cấp huyện

-Họp HĐSP

-Thực hiện CT quy định

Hướng dẫn tập luyện, hoàn thiện các loại hồ sơ

Phân công GV hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện đưa HS tham gia

-Chuẩn bị nội dung

GV

TPTĐ-GV

GV-HS

HT

 

 

2

-Dạy tuần 34

- Tổ chức ra đề và ôn tập học kỳ 2

Tổ chức xét SKKN cấp trường vòng 2.

Đón đoàn kiểm tra công nhận thư viên tiên tiến

Chi trả chi phí học tập theo chế độ đã duyệt

-Thực hiện CT quy định

- Phân công GV ra đề ôn tập

Chấm theo các tiêu chí PGD

Rà sóat các điều kiện thư viện

Chi theo danh sách

GV

BGH-TT

TV

TQ

 

 

 

3

-Dạy tuần 35

Kiểm kê tài sản, tài chính cuối năm học

Lập kế hoạch thực hiện xây dựng, sửa chữa năm 2019

Đề nghị công nhận liên đội mạnh các cấp

Tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh BĐ lần thứ VI, năm 2019.

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

-Báo cáo tháng

-Thực hiện CT quy định

Thành lập đoàn kiểm kê

Kiểm tra CSVC, phòng học, ...dự kiến sửa chữa

Chuẩn bị các điều kiện tiếp đoàn

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HS tham gia

Tuyên truyền ý nghĩa vào các buổi chào cờ đầu tuần

-Tổng hợp, báo cáo

GV

CB, GV

HT

TPT

GV-HS

HT

KT-VP

 

 

4

Chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học

Tổ chức kiểm điểm BGH

Tổ chức kiểm tra học kỳ 2

Hoàn thiện biểu mẫu cuối năm

Xét hoàn thành chương trình tiểu học

Kiểm tra hồ sơ khối 5

Xét công nhận HS khối 5 hoàn thành chương trình tiểu học

 

 

 

 

Tổ chức bàn giao HS lớp dưới lên lớp trên

Báo cáo tổng kết cuối năm

Báo cáo tổng kết cuối năm

Các bộ phận hoàn thành các văn bảo báo cáo

Họp HĐSP lấy ý kiến đóng góp

Phân công GV coi và chấm

Cập nhật các loại biểu mẫu quy định

Lập danh sách đề nghị

Rà soát học bạ, giấy khai sinh

Căn cứ kết quả cuối năm lập danh sách

Hợp, viết biên bản bàn giao

Hoàn thiện các loaị báo cáo cuối năm theo quy định

Triển khai cá nhân, trường hoàn thiện các loại hồ sơ quy định

HĐSP

PHT

GV-PHT

HT

GV

BGH

 

 

                                                                     Phước Thắng, ngày 01 tháng 5 năm 2019  

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng 01 : 256
Năm 2020 : 256